คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายบัวลอง แพงวงษ์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญส่ง ศรีเที่ยง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางเอมอร เวียงคำ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายอรัญ สังกะสิงห์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางมาลินี ผุดบัวดง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรรณภา ใจสาหัส
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด วาสนาม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางสุขุมาลย์ อินทเสวก
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอดิเรก วงศ์อาจ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู