ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 64
รายงาน SAR ประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 64
รายงาน SAR ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 64
รับรางวัล การประกวดสื่อสร้างสรรค์สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด"ชีวิตสดใส ห่างไกลยาเสพติด"
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 64
คณะกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 64
สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 64
อบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 64
นำเสนอผลงานโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2564 กลุ่ม B โรงเรียนมัธยมศึกษา
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 64
แสดงความยินดีงานเกียรติยศทรงคุณค่า มุฑิตากษิณาลัย64
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 64
มอบทุนการศึกษาเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และทุนประพฤติดีและมีจิตสาธารณะ
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 63
เข้าร่วมกิจกรรมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 63
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 63
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 63
ร่วมรับชมและรับฟังแนวนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษาในรูปแบบ "สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ"
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 63
ทำบุญวันออกพรรษา ปี 2563
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการธนาคารขยะ ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 63
ตัวแทนคณะครู รร.กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ ร่วมแสดงมุทิตาจิตผู้บริหารสถานศึกษา ที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประ
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 63
โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ นำคณะครู และนักเรียน กราบสรีระสังขารและร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม พระ
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 63