กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวดวงกมล สูงพล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวศันสนีย์ วรรณคำ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0862390952