กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวดวงกมล สูงพล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศันสนีย์ วรรณคำ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1