กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพิชชาภา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ