กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวนงเยาว์ สวนงาม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0854578875
อีเมล์ : Nongyee _2514@hotmail.com

นางจินดา ศรีเที่ยง
เบอร์โทร : 0833295059