กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนงเยาว์ สวนงาม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางจินดา ศรีเที่ยง