ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
           
           
โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ได้ก่อตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการสภาตำบลกู่กาสิงห์และประชาชน    ชาวบ้านกู่กาสิงห์ ซึ่งขณะนั้นกำนันสงบ ใจสาหัส ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาตำบลได้มีมติให้ดำเนินการ ขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขึ้น เพื่อให้บุตรหลานในพื้นที่ตำบลกู่กาสิงห์ และตำบลใกล้เคียง   ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในระดับมัธยมศึกษา จึงได้ดำเนินการตามขั้นตอนของทางราชการปีการศึกษา 2535 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดตั้งโรงเรียนรัฐบาลโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สาขาตำบลกู่กาสิงห์ โดยมีนายประจักษ์ เถาว์ทิพย์ เป็นผู้ดูแลสาขา

           ปีการศึกษา 2535 โรงเรียนสาขาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ มีอาคารเรียน 1 หลัง 6 ห้องเรียนเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2535

           ปีการศึกษา 2537 มีครู อาจารย์ 5 คนลูกจ้างประจำ 2 คน ลูกจ้างชั่วคราว 2 คนได้รับงบประมาณก่อสร้างเป็นอาคารเรียน ก ข ค บ้านพักครูแบบ  205/26 1 หลัง ห้องน้ำ ห้องส้วม 6 ที่
           วันที่ 15 มีนาคม 2537 สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดได้แต่งตั้งให้ นายประจักษ์ เถาว์ทิพย์ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  
           วันที่ 13 พฤษภาคม 2537 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายอานุภาพ พิมพ์เขต ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์

           ปีการศึกษา 2538 ครู อาจารย์ 8 คน นัก เรียน 284 คน ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน  ลูกจ้างประจำ 2 คน

           ปีการศึกษา 2539 กรมสามัญศึกษาเลื่อนระดับผู้บริหารโรงเรียนจากครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่

           ปีการศึกษา 2540 มีครู อาจารย์ 8 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน ลูกจ้างชั่วคราว 5 คน นัก เรียน 341 คน 

           ปีการศึกษา 2541 มีครูอาจารย์ 10 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน ลูกจ้างชั่วคราว 7 คน นักเรียน 370 คน

           ปีการศึกษา  2542 มีครู อาจารย์ 10 คน ลูกจ้างชั่วคราว 5 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน นักเรียน 364 คน
           ปีการศึกษา 2543  มีครูอาจารย์ 10 คน นักเรียน 272 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งย้าย นายอานุภาพ พิมพ์เขต ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนหัวโทนวิทยา และได้มีคำสั่งย้ายนายบุญนาค ทวยสอน มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทนจนครบกำหนดเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน  2543

           วันที่ 9 มกราคม 2544 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งย้าย นายทวนทอง อาระลา อาจารย์ใหญ่โรงเรียนชีลองวิทยา มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ จนถึง 24 มกราคม 2553  

           วันที่ 25 มกราคม 2553 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต2 ได้มีคำสั่งย้าย นายพิทยา         โยวะผุย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแสนสี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์
 
          ปีการศึกษา 2554 มีบุคลากร 13 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน นักเรียน247 คน เปิดทำการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการจัดชั้นเรียน 1 -1- 1 / 2 – 2 – 1

          ปีการศึกษา 2555 นายพิทยา โยวะผุยตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ได้รับคำสั่ง   ย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 โดยมีนายยืนยง วรรณคำ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์

          วันที่ 6 มิถุนายน 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต27ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายกำธร หนูทองตำแหน่งรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์

          วันที่ 25 สิงหาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต27 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายประวีณ เชิงสะอาด ตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์

          วันที่ 28 ธันวาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต27 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นางสาวสุนิษา บัวดง ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปอภารรัชมังคลาภิเษก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์

          วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นางสุขุมาลย์  อินทเสวก ตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบึงอุดมบึงคำ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์จนถึงปัจจุบัน

        นับรวมถึงปีการศึกษาปัจจุบัน  เป็นเวลา 26 ปี ปัจจุบันโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์เป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดทำการสอน 1 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษา ในรอบ 3 ปีการศึกษาที่ผ่านมามีนักเรียนเฉลี่ยปีการศึกษาละ 119 คน