กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางชมพูนุช แพงวงษ์ จันทรประทักษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายกิตติศักดิ์ เกี้ยมแสนเมือง

นายอดิเรก วงศ์อาจ

นายปิยะ โกฎแสน

นางสงกรานต์ สุวรรณ์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0899391087