กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางชมพูนุช แพงวงษ์ จันทรประทักษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายกิตติศักดิ์ เกี้ยมแสนเมือง

นายอดิเรก วงศ์อาจ

นายปิยะ โกฎแสน

นางสงกรานต์ สุวรรณ์
ครู คศ.2